Phần mềm máy tính Pix4D có thể được sử dụng để đo:

 
Video: Xem video hướng dẫn liên quan đến Phép đo: (bấm để xem video)
 

 

Khoảng cách

Khoảng cách có thể được đo bằng cách tạo một đối tượng Polyline trong chế độ xem rayCloud . Để biết hướng dẫn từng bước cho quy trình này:  Cách vẽ Polyline trong rayCloud .

Danh sách các phép đo thu được với Polyline :  Menu View> rayCloud> Thanh bên phải> Đối tượng .

Khu vực

Các khu vực có thể được đo bằng cách tạo một đối tượng Bề mặt trong chế độ xem rayCloud . Để biết hướng dẫn từng bước cho quy trình này: Cách vẽ Bề mặt trong rayCloud .

Danh sách các phép đo thu được với đối tượng Surface : Menu View> rayCloud> Thanh bên phải> Đối tượng .

Tập

Khối lượng có thể được đo bằng cách tạo một  đối tượng Khối lượng trong  chế độ xem Khối lượng . Để biết hướng dẫn từng bước cho quy trình này: Cách vẽ Khối lượng .

Danh sách các phép đo thu được với một  đối tượng Khối lượng : Menu View> Volumes> Sidebar> Objects .

Nguồn:

https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560739-How-to-measure-Distances-Areas-or-Volumes