- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Thứ tự ưu tiên khi chọn phần cứng trong xử lý ảnh bay chụp UAV

Cập nhật vào: 15-12-2020 12:05:48